..സ്‌നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം 2020 ഒക്ടോബര്‍ 31,....മൈനോരിറ്റി പ്രീ-മെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണ്ട അവസാനദിവസം ഒക്‌ടോബര്‍ 31 ------ ..

e-bill book

New e-bill book is a DDO wise system generated report which contains the details of all the bill based treasury transactions of the DDOs during the financial year.

e-bill book will be available in BiMS application from where DDO can view, {generate report in PDF format and also can take print out of the report.


In the circumstances, the following guidelines are to be strictly adhered to in the treasuries for the smooth roll out of the new system.

1. No new bill book will be issued from treasuries to any DDO henceforth, for submitting bills to treasury.
2. No bill book is required for submitting Physical bills to treasury and treasuries should accept bill in treasuries without insisting for bill books and token may be issued after recording the details in the physical token register
3. The new system will be applicable to all DDOs which include DDO submitting bill from EMLI application and LSGD system also.
4. Treasury Officers should instruct and help the DDOs to dispense with the practice of physical bill book and to make use of the new facility of e bill book invariably from the next month onwards