..സ്‌നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം 2020 ഒക്ടോബര്‍ 31,....മൈനോരിറ്റി പ്രീ-മെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണ്ട അവസാനദിവസം ഒക്‌ടോബര്‍ 31 ------ ..

STSB Passbook can be printed in BiMS without going to Treasury

STSB Passbook can be printed in BiMS without going to Treasury


Login as Roll  DDO >TSB >TSB  Accounts 


Select Account Type as 14-STSB under the entry tab ,Enter Account Number the active the status > Yes and Save.


Login as Roll  DDO Admin -TSB -TSB Account Approve -Inbox >Click Allow Button.Look at the screen shot above.


Login as Roll DDO -TSB -TSB Account Approve-Outbox -View Passbook.
Set Period and search.Click Download PDF Button ,also STSB Passbook can be Downloaded as PDF