..സ്‌നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം 2020 ഒക്ടോബര്‍ 31,....മൈനോരിറ്റി പ്രീ-മെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണ്ട അവസാനദിവസം ഒക്‌ടോബര്‍ 31 ------ ..

Undertaking for Excess Pay

സംസ്‌ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസിലുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരും  അധ്യാപകരും അവരുടെ ശമ്പളത്തിലോ പെന്‍ഷനിലോ അധിക തുക വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് തിരിച്ചടച്ച് കൊള്ളാമെന്ന പ്രസ്‌ഥാവന ഒപ്പിട്ട് DDOമാര്‍ വാങ്ങണമെന്നും അത് സര്‍വീസ് ബുക്കില്‍ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണമെന്നും ഇതിന്റെ പകര്‍പ്പ് സ്‌പാര്‍ക്കില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും 13/12/2019 ലെ GO(P) No 169/2019/Fin  എന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.  02/06/2020 ലെ ഉത്തരവ് GO(P)No 70/2020/Fin പ്രകാരം ഈ ഉത്തരവിന്റെ കാലാവധി 30/09/2020 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ തീയതിക്കുള്ളില്‍ പ്രസ്‌തുത ഡിക്ലറേഷന്‍ സ്‌പാര്‍ക്കില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുടെ തുടര്‍ന്നുള്ള ഇന്‍ക്രിമെന്റ് പാസാക്കില്ലെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെനു സ്‌പാര്‍ക്കില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സ്പാര്‍ക്കില്‍ DDO ആയി ലോഗിന്‍ ചെയ്‌ത്  Service Matters ->Undertaking for Excess Payment Recovery എന്ന ക്രമത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചാല്‍ ഇതിനുള്ള ഓപ്‌ഷന്‍ ലഭിക്കും. ലഭിക്കുന്ന പുതിയ പേജില്‍ DDO Code, Bill Type ഇവ നല്‍കി ആ Bill Type ളുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ജീവനക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഡിക്ലറേഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച തീയതി നല്‍കിയ ശേഷം Employee ഒപ്പിട്ട് നല്‍കിയ ഡേക്ലറേഷന്‍ pdf രൂപത്തില്‍ സേവ് ചെയ്‌തത് Browse ചെയ്‌ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ ഒരു തവണ മാത്രമേ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കു. ഒരിക്കല്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താല്‍ പ്രസ്‌തുത ജീവനക്കാരന്റെ പേര് ലിസ്റ്റില്‍ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ബില്‍ ടൈപ്പിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെയും undertaking നിശ്‌ചിത തീയതിക്കകം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം

Click Here for Sample Format of Undertaking
Click Here for Circular Dated 03/06/2020
Click Here for Previous Circular dated 13/12/2019