..സ്‌നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം 2020 ഒക്ടോബര്‍ 31,....മൈനോരിറ്റി പ്രീ-മെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണ്ട അവസാനദിവസം ഒക്‌ടോബര്‍ 31 ------ ..

സാലറി കട്ടിംഗ് സർക്കാര്‍ പുന: പരിശോധിക്കുക

വീണ്ടും തുടങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സാലറി കട്ടിംഗ് സർക്കാര്‍ പുന: പരിശോധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മറ്റു സർവീസ് സംഘടനകൾക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷനും ശക്തമായ  ഇടപെടൽ നടത്തുന്നു.  മൊറോട്ടോറിയം കാലാവധി നിലവില്‍ കഴിഞ്ഞതിനാല്‍      ബാങ്ക് കളുടെ ഉള്‍പെടെ വിവിധ ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ് ആരംഭിച്ചതിനാലും കൂടാതെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന കോവിഡ് 19 കാലഘട്ടത്തില്‍ സാലറി കട്ടിംങ്ങ് കൂടി വന്നാല്‍ അനധ്യാപകര്‍ ജീവിതം ദുരിത പൂര്‍ണ്ണമാകുമെന്ന് സ്ര്‍ക്കാറിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു.അനുകൂല നിലപാട് സര്‍ക്കാറില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംഘടന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.