..സ്‌നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം 2020 ഒക്ടോബര്‍ 31,....മൈനോരിറ്റി പ്രീ-മെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണ്ട അവസാനദിവസം ഒക്‌ടോബര്‍ 31 ------ ..

DOWNLOADS

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഈ  വെബ് സൈറ്റിനോ അഡ്മിനോ   യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.16.10.2020

 വനിതകള്‍ ഗൃഹനാഥരായുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം 2020-21 വര്ഷത്തേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നുസര്ക്കുലര്

16.10.2020

 National Teachers Welfare Foundation -Cash Award -reg

16.10.2020

 പ്രൊബേഷന്‍ പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ KOOL ഓണ്ലൈന്‍ പരിശീലനം -പ്രീമിയം മോഡ് ബാച്ച് 3 നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

16.10.2020

 Request for Proposal (RFP) for Implementing Medical Insurance Scheme for State Employees and Pensioners (MEDISEP)

16.10.2020

 ജൂണിയര്‍ റെഡ് ക്രോസ് - യൂണിറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ കേഡറ്റുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച്

16.10.2020

 SS NFS -Final Seniority List -reg

14.10.2020

 SSLC 2020-21 : Answer paper management Circular

14.10.2020

എസ് എസ് എല്‍ സി കാര്ഡില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

14.10.2020

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി ജൂണ്‍ , ജൂലൈ ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കിറ്റ് വിതരണം നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

13.10.2020

സ്കൂൾ കുട്ടികളെ 'ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി അംബാസിഡർമാരാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

13.10.2020

സമന്വയ-2020-21ലെ അധ്യാപകനിയമനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്

13.10.2020

സ്കൂള്‍ പരിസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള നിര്ദ്ദേശം

12.10.2020

JS Cadre Ratio Promotion -reg

09.10.2020

2020-21 അധ്യയനവര്ഷത്തെ ORC പദ്ധതി സ്കൂളുകളില്‍ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

09.10.2020

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച DGE സര്ക്കുലര്

08.10.2020

Temporary employee registration in SPARK - Guidelines / instructions for Strict Compliance - reg.

08.10.2020

NTSE Examination 2020-21

08.10.2020

Online Transfer Ministerial Staff Guidelines– reg

08.10.2020

Ministerial Gazetted Anticipatory Retirement -reg

08.10.2020

Cadre Strength of Ministerial staff – reg

08.10.2020

Little Kites 2020-21 വര്ഷത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സങ്കേതങ്ങളുടെ സഹായത്താല്‍ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കുലര്


06.10.2020

 SSLC Card Distribution _Instructions to Headmasters

06.10.2020

 Sealed Quotation are invited for the supply of toner -reg

05.10.2020

 Higher Secondary Supplimentary Allotment Notification

05.10.2020

 മല്സരപരീക്ഷകള്ക്ക് സ്കൂള്കെട്ടിടവും പരിസരവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങള്നല്കുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ചാര്ജ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

03.10.2020

 പെൻഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (PRISM) - പെൻഷൻ അപേക്ഷ, സേവന പുസ്തകം എന്നിവ യഥാസമയം അക്കൌണ്ടൻ്റ് ജനറലിനു സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

03.10.2020

 KSR Amendment 2020 - Calculation of Qualifying Service for Pension

30.09.2020

 National Scholarship Portal Minority Pre Metric Scholarship -New Circular

30.09.2020

 Principal Promotion -Adhoc DPC – HM’s Confidential Report reg

01.10.2020

 സര്ക്കുലര്‍-ന്യൂനപക്ഷ /.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്ഷിപ്പ്‌ – ഒരേ സമയം അപേക്ഷിക്കുന്നത്മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള്‍ -സംബന്ധിച്ച് :-

30.09.2020

 2020 ജൂണ്ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യ-ഭദ്രതാ അലവന്സ് ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം

30.09.2020

 ട്രഷറി അക്കൌണ്ടുകളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ - പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

30.09.2020

 സമന്വയ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ അപ്രൂവല്ബട്ടണിലെ സാങ്കേതിക പിഴവുകള്മാറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച്

29.09.2020

 Relinquishment – HM/AEO’s reg.

28.09.2020

 അവധി കഴിഞ്ഞ് അധ്യാപകരെ സേവനത്തില്തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് 2020-21 സംബന്ധിച്ച്

28.09.2020

 KOOL Skill Test Results - Premium Batch 2 conducted on 19.09.2020


23.09.2020

 Online transfer of Ministerial Staffs -reg

24.09.2020

 Promotion Order -Fair Copy Superintendent -reg

22.09.2020

 Functioning of Government Offices with 100% Attendance

22.09.2020

 Smart Energy Program 2020-Directions

22.09.2020

 Noon meal scheme- Fixing Students Strength

22.09.2020

 Internal Audit – Instructions to Officers-reg

17.09.2020

 Probation in the cadre of PA to DEO reg

17.09.2020

 Sr. Superintendent Promotion – Order

17.09.2020

 Transfer and Posting of AA/AO/APFO, PA to DEO

15.09.2020

 ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റല്പ്രമോഷന്കമ്മിറ്റി - കോണ്ഫിഡന്ഷ്യല്റിപ്പോര്ട്ടുകള്സമര്പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് HSA Seniority List(1997-2000)HSA Seniority List(2001-2006):HM Seniority List (2013-15):HM Seniority List 2016 :HM Seniority List (2017-18)CR Form (NonGazetted)  :  CR Form (Gazetted)

15.09.2020

 നാഷണല്സ്കോളര്ഷിപ്പ്പോര്ട്ടല്‍ – സ്കൂള്രജിസ്ട്രേഷന്‍ – 2020-21- സംബന്ധിച്ച്

15.09.2020

 Transfer & postings -HM/AEO

15.09.2020

 പത്താം തരം പരീക്ഷയിൽ മലയാളത്തിന് പകരം അഡിഷണൽ / സ്പെഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

15.09.2020

 .ബി.സി. പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് – 2020-21 -സംബന്ധിച്ച്

14.09.2020

K Tet Qualification – Clarification

09.09.2020

Transfer and Promotion of Senior Administrative Assistant / Accounts Officer (P.F) reg.

09.09.2020

Circular – Nerkazhcha – Time Extention

09.09.2020

English Medium Parallel Division in Schools

09.09.2020

Notification – D El Ed Dept. Quota

09.09.2020

Notification -D El Ed Hindi -Self Financing

09.09.2020

Notification -D El Ed Hindi/Arabic/Urdu/Sanskrit -Govt

09.09.2020

Notification – D El Ed Hindi/Arabic/Urdu/Sanskrit Dept. Quota

08.09.2020

KOOL Premium Batch 2-Skill Test Direction

07.09.2020

നേര്ക്കാഴ് - അധികനിര്ദ്ദേശങ്ങള്

07.09.2020

SSLC SAY പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പുനക്രമീകരണം -സര്ക്കുലര്

07.09.2020

RIMC ENTRANCE EXAMINATION SELECTION LIST

07.09.2020

DELED admission- സർക്കുലർവിജ്ഞാപനത്തിൽ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന തിരുത്തു സംബന്ധിച്ച്

04.09.2020

Notification-Pre Primary Teacher Education Course -2020-22

04.09.2020

State Teachers Award 2020 Press Release

03.09.2020

സ്പാർക്ക് യൂസർ ഐഡി, പാസ്സ് വേർഡ് എന്നിവ അധികാരപ്പെട്ടവർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുന:പറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

27.08.2020

സര്ക്കുലര്‍-പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്ഷിപ്പ് (മൈനോറിറ്റി)-മാര് നിര്ദേശങ്ങള്‍-സംബന്ധിച്ച്

27.08.2020

നാഷണല്മെറിറ്റ് -കം-മീന്സ് സ്കോളര്ഷിപ്പ് സര്ക്കുലര്

27.08.2020

D El Ed Admission 2020-22- Self Finance -Notification

27.08.2020

D El Ed Admission – 2020-22 – Govt/Aided -Notification

27.08.2020

 JS/NMO/SK/HC Promotion – reg25.08.2020

 നേര്ക്കാഴ് കോവിഡ് കാല അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്കുട്ടികള്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കും രക്ഷകര്ത്താക്കള്ക്കുമായ നടത്തുന്ന ചിത്രരചന - സര്ക്കുലര്

25.08.2020

 ഓണം 2020- ട്രഷറി പ്രവര്ത്തനത്തിനുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

21.08.2020

 SSLC SAY Exam 2020 Notification : THSLC SAY Notification

21.08.2020

 പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി - പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ പ്രാൺ അക്കൌണ്ടിലെ തുക മടക്കി നൽകുന്നതിനുളള നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

20.08.2020

 Circular-Posting of Chief Instructor – Application Invited


18.08.2020

 Time Bound Higher Grade to duly appointed Headmasters  who had served as HSST prior to their appointment as Headmasters in General Education Department

18.08.2020

 Adhoc arrangements for paper less bill for salary claim for 08/2020 and Festival advance and allowance claims by Department - Approved - Orders Issued.


18.08.2020

 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം -ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ നിയമനം -കൊല്ലം ജില്ല

17.08.2020

 സമന്വയ മുഖേന നിയമനാംഗീകാരം നൽകിയ ഫയലുകളുടെ ഓഡിറ്റ് ഓൺലൈനായി സമന്വയ മുഖാന്തിരം നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

17.08.2020

 Circular - Maintenance of ICT equipments in Hi -Tech School

15.08.2020

 സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും 2019-20-ലെ ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

15.08.2020

സംസ്ഥാന സർക്കാൻ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട്ടൈം കണ്ടിജന്റ് എംപ്ലോയീസ്, എൻ.എം.ആർ / സി.എൽ.ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും 2020-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

12.08.2020

Compulsory locking of SPARK data - Processing the claims of the employees in SPARK - Locking of data - Further Guidelines issued reg

12.08.2020

Independence Day 2020-Adherence to the Guidelines- reg.

12.08.2020

പ്രീപ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെയും ആയമാരുടെയും ആഗസ്ത്-സെപ്തംബര്മാസങ്ങളിലെ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം - സര്ക്കുലര്

11.08.2020

Higher Secondary Admission- 10% സീറ്റുകള്മുന്നോക്കക്കാരില്പിന്നോക്കക്കാര്ക്ക് സംവരണം ചെയ്തുള്ള ഉത്തരവ്

10.08.2020

Digital Online Class-Webinar-Reg

08.08.2020

സർക്കാർ ഉത്തരവ്പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനവകുപ്പ്

04.08.2020

Adhoc arrangement for drawing the pay & allowances including leave salary claims of Gazetted officers upto 6months based on LPC, without insisting of pay slip from Accountant General and availability of this facility upto 31-03-2021- Approved Orders issued

03.08.2020

New National Education Policy

03.08.2020

Finance Department - SPARK PMU - Introduction of GSPARK and UNISPARK - Approved - Orders issued

03.08.2020

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വിവിധ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലയളവുകളിൽ ജോലിയ്ക്ക് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ദിവസവേത/കരാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടിയായി പരിഗണിച്ച് വേതനം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

01.08.2020

പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനവകുപ്പ്‌ -വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ലിസ്റ്റിലും അപേക്ഷകളിലും ജാതി സമുദായം ഈഴവ എന്നതിന് പകരം ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്കി ഉത്തരവ്

01.08.2020

Special Disability Leave under Rule 98, Part I, Kerala Service Rules - Clarification

30.07.2020

Higher Secondary Admission Club Certificate Clarification

29.07.2020

Adhoc arrangements for paperless bill for salary claims for 6/2020 and 7/2020 by Departments - Extension - Approved - Order

27.07.2020

Staff Fixation 2020-21 Directions

27.07.2020

Staff Fixation 2020-21 Directions

27.07.2020

Inspire Award 2020-21 Instructions

27.07.2020

Rectification of GPF Forms & Amendment to GPF Rules related to interval between 2 successive Temp Advances

23.07.2020

Circular – PTA Award 2019-20

23.07.2020

Circular – State Teachers Award 2020-21

22.07.2020

കോവിഡ് 19 പകര്ച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്ട്രഷറി ഇടപാടുകളില്സ്വീകരിക്കേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള്

17.07.2020

Deferment of Surrender of Earned Leave - extended - orders issued

17.07.2020

Transfer and Postings of HM/AEO_15.07.2020_reg.

16.07.2020

LSS/USS Revaluation Notification

15.07.2020

Departmental Test Notification July 2020

13.07.2020

USS EXAMINATION 2020 RECTIFIED ANSWER KEY

09.07.2020

SSLC ബുക്കിലെ ജാതി സംബന്ധിച്ച തെറ്റുകള്തിരുത്തുന്നതിന് നിര്ദ്ദേശം

06.07.2020

OEC പ്രീമെട്രിക്ക് ആനുകൂല്യം 2020-21 അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം

06.07.2020

വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഓണ്ലൈന്പഠനസൗകര്യത്തിനായി കെ എസ് എഫ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാശ്രീ ലാപ്പ്ടോപ്പ് പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങള്

03.07.2020

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനം- സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ഓഫീസുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവര്ത്തനം -തുടര്മാര്ഗനിര്ദ്ദേശം

02.07.2020

NoonMeal 2020 21 Enrolment and Feeding Strength in Software DIrection

02.07.2020

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ സ്കൂള്ബസ് ജീവനക്കാര്ക്ക് കോവിഡ് 19 ലോക്ക്ഡൗണ്ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

02.07.2020

കോവിഡ് 19 നിര്വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനക്കാര്അന്യജില്ലകളിലുള്ള സര്ക്കാര്ഓഫീസുകളില്ഹാജരാകുന്നതിന് പകരം ജീവനക്കാര്താമസിക്കുന്ന ജില്ലകളിലെ ഓഫീസുകളില്ഹാജരാകുന്നതിനുള്ള മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്

02.07.2020

സ്കൂള്ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി -സ്കൂള്പാചകതൊഴിലാളികള്ക്ക് സമാശ്വാസം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധച്ച്

02.07.2020

HM Transfer and Promotion -Panchayath Schools

30.06.2020

SSLC EXAMINATION 2020 Revaluation/Photocopy/Scrutiny Circular

30.06.2020

HM/AEO -(Tamil Linquistic Minority) – Transfer order related

29.06.2020

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താക്കളായ കുട്ടികള്ക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അലവന്സ്- ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്

29.06.2020

Mid Day Meal Scheme - Opening TSB Account Revised Guidelines

26.06.2020

Noon Meal Scheme- Opening TSB Account Regarding

26.06.2020

സർക്കാർ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ /സമാന തസ്തികയിലേക്കു സ്ഥലംമാറ്റം -ഹയർ ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

25.06.2020

Covid 19- ഡ്യൂട്ടിക്കായി അധ്യപകരെയും ജീവനക്കാരെയും നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

25.06.2020

National Awards to Teachers 2020

25.06.2020

Transfer & Posting of Text Book officer -reg

24.06.2020

അനധ്യാപകരുടെ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാത്തിലുള്ള നിയമനം വിശദീകരണം

24.06.2020

SSLC Result Declaration

24.06.2020

പാഠപുസ്തകവിതരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

23.06.2020

Transfer & Posting -AA/AO/APFO

23.06.2020

SSLC 2020- വയസിളവ് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലയിളവ് സംബന്ധിച്ച്

23.06.2020

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ DDE, DEO തസ്തികകളിലേക്കുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം സ്ഥാനക്കയറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്

22.06.2020

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതിയില്ഉള്പ്പെട്ട കുട്ടികള്ക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ്

21.06.2020

INSPIRE AWARD 2020-21 ലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓണ്ലൈന്എന്ട്രി നടത്തുന്നതിന് മാര്ഗനിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്ക്കുലര്

20.06.2020

OEC Lumpsumgrant Circular 2020-21

20.06.2020

നിയമനാംഗീകാര ഫയലുകളില്പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളില്നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റിവിഷന്അപ്പീലുകള്സമന്വയ വഴി നിര്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

20.06.2020

Promotion/By transfer appointment and posting in the cader of Principals in Govt Higher Secondary Schools

19.06.2020

NMMS Provisional List Directions

19.06.2020

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം 2020-21- അധ്യയനവര്ഷത്തേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രമോഷന്‍- കൂടുതല്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

19.06.2020

Covid-19 സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ഓഫീസുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവര്ത്തനം- തുടര്മാര്ഗനിര്ദ്ദേശം

18.06.2020

Provisional list of NMMSE -Nov 2019

18.06.2020

30 ദിവസത്തിലധികം വിദ്യാലയങ്ങളില്ഹാജരാകാതിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനാധ്യാപകര്ക്കുള്ള ബാലാവകാശകമ്മീഷന്നിര്ദ്ദേശം

18.06.2020

വായനാദിനം നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

18.06.2020

സര്വീസില്നിന്നും വിരമിച്ചവരുടെ പെന്ഷന്ആനുകൂല്യങ്ങള്കാലതാമസം കൂടാതെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

18.06.2020

Notification -Telecast rights of KITE - VICTERS contents

17.06.2020

ഫസ്റ്റ് ബെല്എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്സംബന്ധിച്ച്

17.06.2020

കേരള സംസ്ഥാന ഇന്ഷ്വറന്സ് വകുപ്പ്- GPAIS പദ്ധതി 2020 വര്ഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയപരിധി ദൂരിഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ്

17.06.2020

ധന (സ്പാർക്ക് പി എം യു) വകുപ്പ് കോവിഡ്-19 വ്യാപനം - സന്ദർശകർക്കുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

17.06.2020

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷനയജഞം -ജില്ലാ കോഓർഡിനേറ്റർ നിയമനംഎറണാകുളം ജില്ല

12.06.2020

SSLC March 2020 കേന്ദ്രീകൃതമൂല്യനിര്ണ്ണയത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം -പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

12.06.2020

ഓണ്ലൈന്ക്ലാസ് തുടര്മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്ക്കുലര്

12.06.2020

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി -സോഫ്റ്റ്വെയറില്അരിയുടെ സ്റ്റോക്ക് എന്ട്രി, കാലിച്ചാക്കിന്റെ വിവരങ്ങള്എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്

10.06.2020

ഓണ്ലൈന്ക്ലാസ് എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും സൗകര്യമൊരുക്കല്വിവരശേഖരണം സംബന്ധിച്ച്

10.06.2020

E-Grantz Software ല്കുട്ടികളുടെ പ്രമോഷന്നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഹെല്പ്പ് ഫയല്

10.06.2020

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി കാലിച്ചാക്ക് വില്പ്പന സംബന്ധിച്ച്

10.06.2020

സീനിയർ സുപ്രണ്ടിന്റെയും തത്തുല്യ തസ്തികയിലെയും സ്ഥാനക്കയറ്റം സംബന്ധിച്ച് sspromotion_2752020

09.06.2020

ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം /സ്ഥലംമാറ്റംഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

09.06.2020

ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്അനുവര്ത്തിക്കണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ -നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

08.06.2020

SSLC മൂല്യനിര്ണ്ണയം സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷാ ഭവന്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

07.06.2020

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ഓഫീസുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച് നാളിത് വരെ പുറപ്പെടുവിച്ചുള്ള എല്ലാ സര്ക്കാര്ഉത്തരവുകളും മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളും പരിഷ്കരിച്ച് കൊണ്ട് പുതിയ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്‍.

07.06.2020

Online School Admission through Sampoorna :Govt Order :User Guide for Parents :Video Tutorial for New Admission :Video Tutorial for Transfer Certificate

05.06.2020

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ/ചെക്കുകൾ ക്ലീയർ ചെയ്യുന്നതിനുളള നടപടിക്രമങ്ങൾ - ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം - സംബന്ധിച്ച്.

05.06.2020

Govt. Order -Grace mark for the Little KITEs members of Technical schools

04.06.2020

അംഗീകാരമില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസുകളില്പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് 2 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസുകളില്പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ്

04.06.2020

പി.ആർ.സി.എൻ കോഴ്സുകൾ ഡ്യൂട്ടിയായി കണക്കാക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

04.06.2020

ടെൻഡർ നോട്ടീസ് -പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡിറക്ടറേറ്റിലെ കംപ്യൂട്ടറുകൾക്കു വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി അംഗീകൃത ഏജന്റുമാരിൽ നിന്നും സീൽ ചെയ്ത ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

04.06.2020

Kerala Service Rules - Undertaking Agreeing to refund excess pay and allowances mistakenly paid to the employees - Submission of Undertaking- Time period extended - Orders issued

04.06.2020

ഓണ്ലൈന്ക്ലാസ് കുട്ടികള്ക്ക് ക്ലാസുകളുടെ ലഭ്യത തുടര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

03.06.2020

ടെൻഡർ നോട്ടീസ് -പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡിറക്ടറേറ്റിലെ കംപ്യൂട്ടറുകൾക്കു വാർഷിക മെയിന്റനൻസ് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി അംഗീകൃത ഏജന്റുമാരിൽ നിന്നും സീൽ ചെയ്ത ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

01.06.2020

Online Class Directions to HM & Teachers

29.05.2020

Promotion order of HM/AEO May 2020

29.05.2020

ഫസ്റ്റ്  ബെല്ജൂണ്‍  മുതല്‍  ആരംഭിക്കുന്ന ഓണ്ലൈന്ക്ലാസുകളുടെ അനുമതി ഉത്തരവ്

28.05.2020

KITE VICTERS ചാനലിലൂടെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ഓണ്ലൈന്ക്ലാസുകളുടെ സമയക്രമംമലയാളത്തില്‍ :Telecast Schedule in English

28.05.2020

Higher Secondary School Principal Transfer & Promotion :principal promotion- HM and HSST 2020 : G.o R.t No.1740/2020/GEDN :  Principal transfer and posting -2020 :

28.05.2020

HM /AEO Transfer and Postings – reg

28.05.2020

Retirement of Gazetted Officers :-reg

24.05.2020

എസ്എസ്എൽസി/ഹയർ സെക്കണ്ടറി/വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുനക്രമീകരണം -Circular & Check List

24.05.2020

എസ്എസ്എൽസി/ഹയർ സെക്കണ്ടറി/വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുനക്രമീകരണം -നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്

24.05.2020

ആര്തെര്മോമീറ്റര്ഗ്ലൗസ് ഇവയുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് പത്രക്കുറിപ്പ്

24.05.2020

SSLC/HSE/VHSE പരീക്ഷകളുടെ കേന്ദ്രമാറ്റം നിര്ദ്ദേശം.

24.05.2020

എസ്എസ്എൽസി/ഹയർ സെക്കണ്ടറി/വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുനക്രമീകരണം -പുതിയ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്‍.

23.05.2020

എസ്എസ്എൽസി/ഹയർ സെക്കണ്ടറി/വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ കേന്ദ്ര മാറ്റം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

21.05.2020

SSLC/HSE പരീക്ഷകളുടെ പുനക്രമീകരണം- മുന്നൊരുക്കം

20.05.2020

SSLC/HSE പരീക്ഷകള്എഴുതുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച്

20.05.2020

Promotion and posting of Junior Superintendent/Noon meal co-ordinators /Noon meal officers/Store keepers - orders issued

19.05.2020

SSLC/HSE/VHSE വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം മാറുന്നതിന് ഓണ്ലൈന്അപേക്ഷാ സമര്പ്പണം സര്ക്കുലര്

18.05.2020

Transfer and Promotion of DEO/DDE

15.05.2020

School Admissions Guidelines

14.05.2020

Financial Assistance to School Bus Staff Details

15.05.2020

Surrender of Earned Leave SPARK Direction

13.05.2020

SSLC Valuation Camp Directions to DEOs

13.05.2020

Revised TimeTable :  SSLC 2020 : THSLC 2020SSLC(HI) 2020 : THSLC(HI) 2020

12.05.2020

Primary Teachers Training  Circular

12.05.2020

Transfer and Promotion DEOs/DDE

12.05.2020

General Transfer of HM/ AEO Revised Circular

12.05.2020

Data Collection of Pre Primary Teachers run by PTA

12.05.2020

2020-2അധ്യയനവര്ഷത്തേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ Promotion സംബന്ധിച്ച മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്

12.05.2020

മാര്ച്ച് ഏപ്രില്മാസ ബില്ലുകളുടെ പകര്പ്പുകള്സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

11.05.2020

Noon Meal Balance Rice Directions

11.05.2020

സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള SSLC, +2 കുട്ടികള്ക്ക് അക്കാദമിക സഹായം നല്കുന്നതി സംബന്ധിച്ച്

07.05.2020

Circular- maintenance of ICT equipments during vacation

05.05.2020

2020-21 അധ്യയനവര്ഷം വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ട,നടപടിക്രമങ്ങൾ

05.05.2020

2020-21 അധ്യയനവര്ഷം വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ട,നടപടിക്രമങ്ങൾ

05.05.2020

പങ്കാളിത്ത പെന്ഷന്പദ്ധതിയില്ഉള്പ്പെച്ച ജീവനക്കാരുടെ 2020 ഏപ്രില്മുതല്‍ 5 മാസത്തെ എന്പി എസ് ഇളവുകള്ഈടാക്കുന്നതില്വ്യക്തത വരുത്തി സര്ക്കുലര്

05.05.2020

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനം ഓഫീസുകള്പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗനിര്ദ്ദേശം ഭേദഗതി

05.05.2020

Request for exemption from salary reduction in the case of those who contributed one month gross salary to CMDRF in the wake of Covid -19 pandemic-Instructions to be followed for exempting such employees in SPARK- Issued – Reg

04.05.2020

പി..ടു ഡി.. തസ്തികയിലുള്ളവരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് -സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

01.05.2020

GPF Rules Revision of Upper Monatory Limit for various Categories

01.05.2020

Terminal Surrender - Encashment of bills regarding

01.05.2020

സംസ്ഥാനസര്ക്കാര്ജീവനക്കാരുടെ വായ്പയും മുന്കൂറും 2020 ഏപ്രില്മുതല്ആഗസ്ത് വരെയുള്ള തിരിച്ചടവ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്

30.04.2020

Aided Schoolകളില്പ്രധമാധ്യാപകര്റിട്ടയര്ചെയ് ഒഴിവില്ശമ്പളവിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം -ഉത്തരവ്

30.04.2020

Extension of deputation of Officers on deputation during the currency of lockdown - orders issued

27.04.2020

Deferment of Earned Leave Surrender - Excemption -Order

25.04.2020

Processing of salary bills in SPARK for the months 04/2020 to 08/2020 - Instructions - Issued.

24.04.2020

Lockdown in the wake on COVID 19 - Absent days as "on duty" for the employees of State Public Sector Undertakings - Orders issued

24.04.2020

Adhoc Arrangement for Paperless Bill for Salary claim of April 2020 by all Departments -Extension Approved

24.04.2020

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ -സമ്പൂർണ അധിക ചുമതല -01 .05 .2020 മുതൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്

24.04.2020

പി.. റ്റു ഡി. . തസ്തികയിൽ നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തികരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

24.04.2020

Mask for Students SSK Direction

24.04.2020

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്ഉടലെടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളത്തില്നിന്നും ഒരു ഭാഗം താല്ക്കാലികമായി മാറ്റി വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്

23.04.2020

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - കൊറോണ ലോക്ക് ഡൗണ്ഇളവുകള്‍ - ഓഫീസുകള്തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

23.04.2020

ഓണ്ലൈന്പ്രീ-സ്കൂള്അധ്യാപക പരിവര്ത്തന പരിപാടി - പ്രശിക്ഷ 2020- നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

23.04.2020

AEO ഓഫീസുകളിലുയും വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും വിരമിച്ച Senior Supdt, AEO/HM തസ്തികകളില്പൂര് അധിക ചുമതല ക്രമീകരണം നടത്തുന്നതിന് DDEമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്

22.04.2020

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - ലോക്ക് ഡൗണ്ഇളവുകള്‍ - ഓഫീസുകള്തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്പഷ്ടീകരണം

22.04.2020

അക്ഷരവൃക്ഷം രചനകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം -പത്രക്കുറിപ്പ്

20.04.2020

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം - ലോക്ക് ഡൗണ്ഇളവുകള്‍ - ഓഫീസുകള്തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

17.04.2020

Covid-19 - containment activities - revised consolidated guidelines - orders issued.

16.04.2020

Bills with Digital Signature Clarification

16.04.2020

അവധിക്കാല സന്തോഷങ്ങള്‍ – വിനോദത്തിലൂടെ കണ്ടും കേട്ടും വായിച്ചും ചെയ്തും രസകരമായി ഓണ്ലൈന്പഠനസംവിധാനങ്ങള്പ്രയോജനപ്പെടുത്തു ന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്ദേശ ങ്ങള്പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

16.04.2020

Salary of Daily Wages Teachers - Clarification

10.04.2020

സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ അധികചുമതല ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

08.04.2020

പ്രീ- പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെയും ആയമാരുടെയും പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം -തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്

07.04.2020

Circular -Aksharavruksham -Help file


06.04.2020
03.04.2020
03.04.2020
30.03.2020
30.03.2020
28.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
26.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
23.03.2020

20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
19.03.2020
19.03.2020
19.03.2020
18.03.2020
17.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
13.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
10.03.2020
10.03.2020
07.03.2020
07.03.2020
07.03.2020
06.03.2020
05.03.2020
05.03.2020
02.03.2020
02.03.2020


01.02.2020
SSLC 2020 Deputation of HSA's as Deputy Chief in GULF CENTRES & LAKSHADEEP
29.02.2020

29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
22.02.2020
22.02.2020
20.02.2020
20.02.2020
20.02.2020
20.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
19.02.2020

15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
14.02.2020

13.02.2020
11.02.2020
05.02.2020
05.02.2020

02.02.2020
02.02.2020
02.02.2020

31.01.2020
31.01.2020
30.01.2020
30.01.2020
30.01.2020
30.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
28.01.2020
28.01.2020
28.01.2020
26.01.2020
26.01.2020
24.01.2020
24.01.2020
24.01.2020
24.01.2020
24.01.2020
24.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
21.01.2020
21.01.2020
21.01.2020
19.01.2020
19.01.2020
19.01.2020
17.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
14.01.2020
14.01.2020
14.01.2020
14.01.2020
13.01.2020
13.01.2020
13.01.2020
13.01.2020
13.01.2020
10.01.2020
07.01.2020
07.01.2020
01.01.2020  
      
30.12.2019
26.12.2019
26.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
21.12.2019
20.12.2019
10.12.2019
10.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
07.12.2019
05.12.2019
05.12.2019
05.12.2019
03.12.2019
30.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
21.11.2019
20.11.2019
19.11.2019
19.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
15.11.2019
15.11.2019
13.11.2019
13.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
08.11.2019
08.11.2019
07.11.2019
07.11.2019
07.11.2019
07.11.2019
06.11.2019
06.11.2019


 06.11.2019  
 05.11.2019
 02.11.2019  
 01.11.2019 
 Notification SSLC 2020 : THSLC : SSLC(HI) :THSLC(HI)
 01.11.2019
29.10.2019

25.10.2019


24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
22.10.2019
22.10.2019
22.10.2019
22.10.2019

21.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
15.10.2019
14.10.2019
14.10.2019
14.10.2019
12.10.2019
12.10.2019
11.10.2019
10.10.2019
09.10.2019
05.10.2019
05.10.2019
05.10.2019
04.10.2019
03.10.2019
01.10.2019
28.09.2019
28.09.2019
26.09.2019
26.09.2019
26.09.2019
23.09.2019
23.09.2019
23.09.2019
20.09.2019
20.09.2019
20.09.2019
19.09.2019
16.09.2019
16.09.2019
16.09.2019
08.09.2019
07.09.2019
07.09.2019
07.09.2019
07.09.2019
07.09.2019
06.09.2019
05.09.2019
05.09.2019
05.09.2019
04.09.2019
04.09.2019
04.09.2019
04.09.2019
02.09.2019
31.08.2019

NMMS 2019 Notification : Online Site
31.08.2019
31.08.2019
31.08.2019
31.08.2019
31.08.2019

Teachers Award 2019- Notification
31.08.2019
29.08.2019
29.08.2019

Appointing Grievance Redressal Teachers in Schools Circular : Direction
29.08.2019
27.08.2019
27.08.2019
26.08.2019
26.08.2019
26.08.2019
26.08.2019
26.08.2019
26.08.2019

Kerala School Sasthrolsavam- Manual
26.08.2019
26.08.2019
24.08.2019
23.08.2019

സ്പോർട്സ് & ഗെയിംസ് 2019 -20 അത്ലറ്റിക് ഫണ്ട് തുക ഓൺലൈനായി അടക്കുന്നത് : 1.Circular  : 2.User Guide  : 3.Athletic Fund Link
23.08.2019

സ്കൂൾ കലോത്സവം ഫണ്ട് സ്വരൂപികരണവും നടത്തിപ്പും സംബന്ധിച്ച് : 1.Circular : 2.User Guide : 3.Kalolsava Fund Link
23.08.2019
23.08.2019
23.08.2019

Pre -Metric Scholarship 2019-20 - Online Registration reg. Press release
22.08.2019
21.08.2019
21.08.2019
21.08.2019
21.08.2019
21.08.2019
20.08.2019
19.08.2019
16.08.2019
16.08.2019

SCIENCE SEMINAR 2019- Circular
14.08.2019

ഒന്നാം പാദവാര്ഷിക പരീക്ഷ - സര്ക്കുലര് : പ്രൈമറി വിഭാഗം : ഹൈസ്കൂള്
14.08.2019
14.08.2019
13.08.2019

School Kalolsavam - 2019-20 - judges reg: Press release
13.08.2019

അധ്യാപക സാഹിത്യമത്സരം 2019 വിജയികള്‍ Result
09.08.2019
08.08.2019
07.08.2019

Revised Cirular - National Scholarship Portal - School Registration -  1.Circular 1  2.Circular 2
05.08.2019
05.08.2019
05.08.2019
05.08.2019
05.08.2019
05.08.2019
03.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
30.07.2019
30.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
27.07.2019
26.07.2019

ജീവനകാര്യം-എച്എം മാർ സി ആർ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - 1.Circular 1:   2. Circular 2 
26.07.2019
25.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
21.07.2019
21.07.2019
21.07.2019
20.07.2019
20.07.2019
20.07.2019
20.07.2019
16.07.2019
16.07.2019
16.07.2019
16.07.2019
16.07.2019
16.07.2019
16.07.2019
15.07.2019
15.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
11.07.2019
09.07.2019
09.07.2019
08.07.2019
08.07.2019
08.07.2019
08.07.2019
05.07.2019
04.07.2019
05.07.2019
04.07.2019
04.07.2019
01.07.2019
01.07.2019
01.07.2019
01.07.2019
01.07.2019
29.06.2019
28.06.2019
28.06.2019
27.06.2019
27.06.2019
26.06.2019
26.06.2019
26.06.2019
26.06.2019
26.06.2019
26.06.2019
25.06.2019
25.06.2019
25.06.2019
25.06.2019
24.06.2019
24.06.2019
22.06.2019
22.06.2019
21.06.2019
21.06.2019
20.06.2019
20.06.2019
20.06.2019
19.06.2019
19.06.2019
18.06.2019

17.06.2019
17.06.2019
17.06.2019
17.06.2019
17.06.2019
17.06.2019
14.06.2019
14.06.2019
14.06.2019
12.06.2019
11.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019
06.06.2019
06.06.2019

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - സി എഫ് എസ് ലോക ഭഷ്യ സുരക്ഷാദിനാചരണം പ്രതിജ്ഞ
06.06.2019
05.06.2019
03.06.2019
03.06.2019
03.06.2019
03.06.2019
03.06.2019
01.06.2019
01.06.2019
29.05.2019
29.05.2019
29.05.2019
27.05.2019
27.05.2019
27.05.2019
25.05.2019
25.05.2019
25.05.2019
25.05.2019
24.05.2019
24.05.2019
24.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019

21.05.2019
21.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
17.05.2019
16.05.2019
15.05.2019
15.05.2019
14.05.2019
13.05.2019
13.05.2019
13.05.2019
09.05.2019
09.05.2019
08.05.2019
07.05.2019
07.05.2019
07.05.2019
05.05.2019
05.05.2019
04.05.2019
03.05.2019
30.04.2019
30.04.2019
27.04.2019
26.04.2019
26.04.2019
26.04.2019

24.04.2019
11.04.2019
10.04.2019
09.04.2019
06.04.2019
05.04.2019
01.04.2019

01.04.2019
30.03.2019
30.03.2019

30.03.2019
29.03.2019
29.03.2019
29.03.2019
28.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
22.03.2019
21.03.2019
19.03.2019
19.03.2019
19.03.2019
19.03.2019

HSA Seniority List (Common Pool 1.Circular dated 06.03.2019 2 .Circular dated 19.03.2019
19.03.2019
19.03.2019
19.03.2019
16.03.2019
15.03.2019

13.03.2019
13.03.2019

13.03.2019
13.03.2019
13.03.2019
13.03.2019
12.03.2019
11.03.2019
11.03.2019
11.03.2019
11.03.2019

11.03.2019
11.03.2019

11.03.2019
08.03.2019

08.03.2019
08.03.2019
08.03.2019