..സ്‌നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം 2020 ഒക്ടോബര്‍ 31,....മൈനോരിറ്റി പ്രീ-മെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണ്ട അവസാനദിവസം ഒക്‌ടോബര്‍ 31 ------ ..

FORMS

*APPLICATION FOR CORRECTION OF DATE OF BIRTH IN SSLC BOOk

*6-th working day statement 


*6-thWORKING DAY particulars

*ACTUAL NUMBER OF CANDIDATES REGISTED IN SSLC EXAM 

*ADMISSION EXTRACTS 

*APP. FOR CONCESSION OF DESABLED IN THE SSSLC EXAM 

*Application for Admission Extract 

*Application for birth extract

*APPLICATION FOR THE PHYSICALLY DISABLED 
STUDENTS IN THE SSLC EXAM 

*Application for the post of guest lecture 

*Application for the post of lab assistant 


*Application for Transfer Certificate(T.C) 

*APPLICATION OF CASUAL LEAVE 


*CERTIFICATE for transpotation allowance for students 


*CERTIFICATE to produce at the time of  applying new psc through department 


*conduct CERTIFICATE


*conduct CERTIFICATE common given by hm 

*conduct CERTIFICATE(+2 students)

 
*DUPLICATE QUAL.CERTIFICATE ISSUING CERTIFICATE

 
*DUTY CERTIFICATE 


*eligibility for students


*Expenditure Statement

*SSLC Supervision duty certificate 


*Standardwise details of Pupils

 
*Statement of Fixation of Pay of Headmasters 


*STATEMENT OF RELINGUISHMENT 


*STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF SERVICE OF THE HIGH SCHOOLS(hm) 


*Students birth certificate

 
*trans application covering letter 


*UNRECONCILED expentiture statement 


*vacancy report 


*request to correct error in the admission register(to DEO) 


*SALARY CERTIFICATE to loan 


*special fee total form


*SSLC REG CANDIDATES DETAILS FORM


12 Other application forms

DeclarationOfProbationForm

Form Number              Purpose
  OTHER FORMS


GENERAL FORMS

 PR Review ScheduleBusiness StatementBudget FormsDie-in-harness Application form 

 

SPARK

form no1.pdf (17.21 kB)
New Employee Registration Download
form no2.pdf (124.42 kB)
Nominating DMUs' Download
form no3.pdf (354.52 kB)
(Nominate / Change of Nomination DDO / Establishment User) Download
form no4.pdf (641.93 kB)
(Individuals users NGOs /SDOs for Authentication) Download
form no5.pdf (343.62 kB)
(Communicating authentication) Download
form no6.pdf (340.87 kB)
(Invoking and revoking Existing Authentication SDO & NGOs) Download
format01v2.pdf (35.03 kB)
Office Details Download
format 02.pdf (17.55 kB)
List of Posts Download
format 03.pdf (6.61 kB)
List of Allowances Download
format 05.pdf (18.06 kB)
Details of Nodal Officers Download

Abstract of Continent bill

AG Kerala forms

Age condonation

Allowance revised

APPROVAL APPOINTMENT NOTE.

Approval of appointment appeal

Appendix2 MR Climes

Arrear_form

Authorisation Latter

Budget

Business Statement

TR12 chalan Form.

Closing balance certficate II_

Commuted Leave proceedings

Condonation Delay appointment order

MAINTENANCE GRANT condonation

Conduct Certificate

PERFORMANCE APPRAISAL FORM II (A) confidential report

PERFORMANCE APPRAISAL FORM II (B) confidential report

APPLICATION FOR GRANT OF CONVEYANCE ALLOWANCE TO PHYSICALLY HANDICAPPED EMPLOYEES

Digital Signature Certificate Request Form.

FBS_advice_form

10E_form

FORM 6 family pension

Fresh appointment's joining report (Spark)

Income Tax Chelan

july_15_statement

Joining Report.

Indian Constitution

Grade Note.

Grade option Form

Grade Option 28A

Gade statement

utilisation_certificate


KERALA STATE TREASURY FORMS

 
 1:          FORM NO. A    FAMILY BENEFIT SCHEME FORM (FBS FORM)
 2:          FORM D 
 LAND ACQUISTION FORM
 3:          FORM NO. 70     COURT FEE REFUND ORDER FORM
 4:          TR 12 CHALAN PAYMENT FORM
 5:          FORM NO.98 WARRANT FORM
 6:          FORM D   FINAL/ADVANCE FORM
 7:          FORM NO.49 REFUND PAYMENT ORDER
 8:          FORM NO. 62   ORDER OF PAYMENT
 9:          TR 108  BILL FOR GRANT-IN-AID
 10:        TR 114 BILL FOR CLAIMING SCHOLARSHIP
 11:        TR 47 TRAVELING ALLOWANCE
 12:        TR 51 DETAILED PAY BILL OF NON-GAZETTED ESTABLISHMENT/WAGES
 13:        TR 56 TRAVELING ALLOWANCE BILL FOR NON GAZETTED ESTABLISHMENT
 14:        TR 59 CONTIGENT / GRANT IN AID/SCHOLARSHIP BILL
 15:        TR 60 ABSTRACT CONTIGENT BILL
 16:        TR 65 COMMON FORM FOR REFUND
 17:        TR 81 PENSIONER'S BILL
 18:        FORM CHEQUE FORM
 19:        FORM D BILL FOR DRAWING FINAL/ADVANCED PAYMENT FROM THE GPF FUND
 20:        TR 46 BILL FOR PAY AND ALLOWANCES/LEAVE SALARY OF A GAZETTED  OFFICER
 21:        FORM TRAVELLIBNG ALLOWANCE BILL FORM
 22:        FORM 62 ORDER OF PAYMENT FORM
 23:        FORM 68 ORDER OF PAYMENT FORM

GPF & KASEPF Rules and NEW Forms

Kerala General Provident Fund Rules 2011

പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്‌ ചട്ടങ്ങള്‍ GPF നും  KASEPF നും ഒരുപോലെയാണ് ജി.പി.എഫ്. ല്‍ നിന്ന് തുക പിന്‍വലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഡി.പി.ഐ യുടെ പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ (23.04.2013)

1 Form A application for  admission to GPF


2 Form B form of Nomination to GPF


3 Form D application for TA from GPF


4 Form E , ABCD statement of GPF


5 Form F ,TA Sanction form- GPF


6 Form G ,NRA application – GPF


7 Form H, NRA Sanction – GPF


8 PF Bill Form – Form TR 59(C)


9 Form I, TA Conversion to NRA- GPF


10 Form J , Application for GPF /KASEPF Closure


Kerala General Provident Fund Rules 2011


1-Form-A-application for admission to KASEPF


2-Form-B-form of nomination to KASEPF

3-Form-D-application for Temporary Advance from KASEPF


4-Form-E-ABCD-statement of KASEPF

5-Form-F-Temporary Advance – sanction form of KASEPF


6-Form-G-NRA-application Form KASEPF


7-Form-H-NRA-sanction Form KASEPF


8-PF Bill Form – Form TR 59(C)


9-Form-I- Temporary Advance Conversion to NRA ( KASEPF)


10-Closure-form of KASEPF

11. Application to merge KASEPF to GPF

1.  NPS--PRAN Registration form (Malayalam)

2. TR 59(C) FORM (NEW FORM FOR COMMON BILL)


10.Increment Form Old (1 xls), Form 2 increment certificate

SSLC FORMS **FORM E/F **FORM G**School Code (Higher Secondary) All Kerala
Medical Fitness form per New GO)TR 59(C)All the non salary claims currently being preferred in different TR bill forms shall be ciaimed in the new TR 59 (C) formatMS Word Format
TR 59AAll the non salary claims currently being preferred in different TR bill forms shall be ciaimed in the new TR 59 (A) formatDownload
SCHOOL FORMS
AppointmentSchool Appointment ApprovalDOWNLOAD
IMPORTANT REGISTERSLIST OF IMPORTANT REGISTERS AND RECORDS TO BE MAINTAINED IN HIGH SCHOOLSDOWNLOAD
TC ApplicationApplication for TC Single FormDOWNLOAD
TC ApplicationApplication for TC Double FormDOWNLOAD
Date of Birth CorrectionAPPLICATION FOR THE CORRECTION OF DATE OF BIRTH IN SCHOOL RECORDSDOWNLOAD
Date of CorrectionApplication for Date of Birth Correction in School RecordsDOWNLOAD
Grading SystemGrading SystemDOWNLOAD
SSLC Form FSSLC Form FDOWNLOAD
SSLC FORMSSSLC Forms C,D,E,F,GDOWNLOAD
Form No. XIILast Pay CertificateDOWNLOAD
Admission Register AbstractAdmission Register AbstractDOWNLOAD
FORM No 3APPLICATION FOR ADMISSION in the SchoolDOWNLOAD
APPENDIX-1APPLICATION FOR TRANSFER OF TEACHERSDOWNLOAD
Fitness CertificateFITNESS CERTIFICATE FOR SCHOOL BUILDINGDOWNLOAD
PTA RulesPTA RulesDOWNLOAD
Salary CertificateSalary CertificateDOWNLOAD
MigrationApplication for MigrationDOWNLOAD
PHOTOCOPY OF ANSWER SCRIPTSAPPLICATION FOR PHOTOCOPY OF ANSWER SCRIPTS OF HIGHER SECONDARY EXAMINATION FIRST/SECOND YEARDOWNLOAD
GPAIS FORMS
GPAI ScheduleKERALA STATE INSURANCE DEPARTMENT FORM II See Section 7(ii) to 7(vi)DOWNLOAD
GPA NominationKERALA STATE INSURANCE DEPARTMENT GROUP PERSONAL ACCIDENT INSURANCE CHEME FORM I See Section 9(1)DOWNLOAD
Claim FormGPAIS Claim FormDOWNLOAD

SINGLE WINDOW (Ekajalakam) Forms
Single Window Application FormSingle Window Application FormDOWNLOAD
Registration CancellationApplication for Cancellation of RegistrationDOWNLOAD
CorrectionApplication for Correction of DataDOWNLOAD
DeletionApplication for Higher option DeletionDOWNLOAD
------

PENSION FORMS OF AIDED SCHOOL
CPF FormCPF FormDOWNLOAD
Aided School CertificateAided School CertificateDOWNLOAD
KER CertificateKER CertificateDOWNLOAD

DEPUTATION FORM
Application for DeputationApplication for DeputationDOWNLOAD

NOON MEAL FORMS
Noon FoodApplication for Noon Food DoubleDOWNLOAD
Noon FoodApplication for noon food SingleDOWNLOAD
Mid Day Meal Annual Data EntryMid Day Meal Scheme School Annual Data Capture Format (ADCF)DOWNLOAD
Mid Day Meal Monthly Data EntryMid Day Meal Scheme School Monthly Data Capture Format (MDCF)DOWNLOAD
Mid Day MealMid Day Meal School Health Data EntryDOWNLOAD

OTHER OFFICIAL FORMS
Fitness CertificateFitness Certificate (Medical)DOWNLOADNew Form
Form-10BForm of Application for Final Payment Transfer to Bodies corporate/Other Governments ..(FOR NON GAZETTED OFFICERS)DOWNLOAD
K.F.C. FORM 7[See Chapter IV, Article 81 (a)] REPORT OF TRANSFER OF CHARGEDOWNLOAD
Enquiry CertificateEnquiry CertificateDOWNLOAD
FORM” XVFORM OF APPLICATION FOR FINAL PAYMENT/OF BALANCES IN THE ALL INDIA SERVICE PROVIDENT FUND ACCOUNT.DOWNLOAD
Probation DeclarationApplication For Declaring ProbationDOWNLOAD
Higher GradeOPTION FOR HIGHER GRADES/ SENIOR GRADE/ SELECTION GRADEDOWNLOAD
Statement Higher GradeSTATEMENT OF FIXATION OF PAY IN THE HIGHER DRADEDOWNLOAD
Pay in the revised scaleSTATEMENT OF FIXATION OF PAY IN THE REVISED PAY SCALEDOWNLOAD
RELINQUISHMENT FormSTATEMENT OF RELINQUISHMENTDOWNLOAD
Pay Option OptionPay Option in terms of Rule 28 A Part I KSRDOWNLOAD
Medical CertificateMedical CertificateDOWNLOAD
Fitness CertificateFitness CertificateDOWNLOAD
Cast CertificateCast CertificateDownload
NATIVITYFORM OF NATIVITY CERTIFICATEDOWNLOAD
Caste CertificateFORM OF CASTE CERTIFICATE FOR MALAI ARAYAN CHRISTIANDOWNLOAD
Non LiabilityNon-Liability CertificateDOWNLOAD
LiabilityLiability CertificateDOWNLOAD
FORM NO.4DFORM NO.4D NOMINATION FOR D.C.R.GRATUITY (Referred om Rule76(a), Part III,KSR) (When the Officer has no family)DOWNLOAD
FORM NO.4B NOMINATIONFORM NO.4B NOMINATION FOR D.C.R.GRATUITY (Referred om Rule76(a), Part III,KSR) (When the Officer has a family)DOWNLOAD
MIGRATIONAPPLICATION FOR MIGRATION CERTIFICATEDOWNLOAD

TREASURY FORMS
FORM70Court Fee Refund FormDOWNLOAD
CHaLAN FormCHaLAN Form Govt of KeralaDOWNLOAD
Form 62Form 62 (Order of Payment)DOWNLOAD
Form 49Form 49 (Refund Payment order)DOWNLOAD
Form 68Order of Payment Form 68DOWNLOAD
Form 108Form TR 108 (See Rule 306(a) (2)) BILL FOR GRANT-IN-AIDDOWNLOAD
Form TR.47Form TR.47 (TA Bill of Gazetted Officers)DOWNLOAD
Form TR.56Form TR.56 (TA Bill of Non-Gazetted )DOWNLOAD

GIS FORMS
Form AGIS Form A for ApplicationDOWNLOAD

SLI FORMS
SLIApplication for New SLIDOWNLOAD
SLI Application NewSLI Application New PROPOSAL FOR STATE LIFE INSURANCE POLICY - New FormDOWNLOAD
InstructionsInstructions to fill Application FormDOWNLOAD
SLI ScheduleSLI ScheduleDOWNLOAD
NominationSLI Nomination FormDOWNLOAD
LoanAPPLICATION FOR LOAN AGAINST SLI POLICY. SLI Loan Application FormDOWNLOAD
ClaimSLI Claim ApplicationFormDOWNLOAD
sli_indemnity_bondsli_indemnity_bondDOWNLOAD

KER-KSR
KER_ACT_1958KER_ACT_1958DOWNLOAD
ksr1Notesksr1NotesDOWNLOAD

MISCELLANEOUS
Taluk OfficeApplication for various Certificates from Taluk OfficeDOWNLOAD
RTIRight to Information ApplicationWEB SITE

FBS
FORM No. AFORM No. A [ Vide G.O. (P) 405/77/Fin dated 19-10-1977] Bill for withdrawal of amounts under the Family Benifit Scheme for Government EmployeesDOWNLOAD

LEAVE FORMS
CLCasual Leave Single (in A4)DOWNLOAD
CLCasual Leave Form Double in A4 PageDOWNLOAD
FORM No 13Commuted Leave FormDOWNLOAD

REVENUE FORMS
Revenue CertificateRevenue Certificate_Common_AppForm_EnglishDOWNLOAD
Revenue CertificateRevenue Certificate Common App Form MalayalamDOWNLOAD
Revenue_GrievanceRevenue_Grievance_CommonAppForm EnglishDOWNLOAD
Revenue_GrievanceRevenue_Grievance_CommonAppForm MalayalamDOWNLOAD


CASUAL LEAVE FORM
PENSION LIABILITY CERTIFICATE
PENSION -NON LIABILITY CERTIFICATE
FORM OF CASTE  CERTFICATE FOR ST (CHIRISTIAN)
NATIVITY CERTIFICTE FORMS
FORM OF CASTE CERTIFICATE
APPLICATION FOR GOVT.QUARTERS
KERALA SERVICE RULE-I
LSS /USS FORMS IN EXCEL FORMAT
ALL FORMS DOWNLOAD
DA ARREAR PREPARATION
GPF BILL FORM
GPF FORM-B
INCOME TAX FORM
LEAVE FORM-13
KERALA EDUCATION ACT 4th EDITION
DATE OF BIRTH APPLICATION FORM
Application For Certificate Correction other than Date of Birth
Duplicate Application For Certificate Click Here
INCREMENT SANCTION HELPER
GPF  FORM-C
Form of option for higher/senior/selection grade
FORM OF DECLARATION
STATEMENT OF FIXATION OF PAY
MEDICAL CERTIFICATE  FORM
EMPLOYMENT CERTIFICATE
APPLICATION FOR ADMISSION
Application for fitness certificate of school Building
N L C FORM
CHALAN  FORM
S L I  FORM

LPC FORM (page-1)
LPC FORM (page-11)

S S L C BLANK HALL TICKET
UBUNTU INSTALLATION  GUIDE
APPLICATION FOR THE CORRECTION OF DATE OF BIRTH IN SCHOOL RECORDS
FULL DA CHART
PF STATEMENT Page-1
PF STATEMENT Page-II(use Legal paper)
SSLC  ALL  FORMS
SSLC FORM F
Voucher of  Condiments(NOON Meal)
Voucher of Cooking& Firewood(NoonMeal)
Voucher of Eggs
SPARK Guide in MALAYALAM
ubuntu live cd  ഉപയോഗിച്ച് windows -ല്‍  നഷ്ടപ്പെട്ട   partition  തിരിച്ചെടുക്കുന്ന  വിധം.
വിടുതല്‍  സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഉച്ചഭക്ഷണം -Entry Form
Fitness Certificate
MEDICAL CERTIFICATE
MEDICAL CERTIFICATE-II
CERTIFICATE  ( THALUK OFFICE)
E M O FORM (POSTAL DEPARTMENT)
E M O FORM -II (POSTAL DEPARTMENT)
KERALA EDUCATION RULES (KER)
Departments & Websites
INCOME TAX FORMS ( Latest)
INCOME TAX STATEMENT
Property Statement
Income Tax statement (NEW)-page-I
Income Tax statement (NEW)-PAGE-II
Any forms
All High Schools code & Phone Numbers (kerala state)
Fully Vouched Contingent bill
T A Bill for Officers
LEAVE RULES
FORMS KERALA

GOs VHSE
STORE PURCHASE RULES
Common Audit Objections
രൂപയുടെ ചിഹ്നം എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍  ടൈപ്പ് ചെയ്യാം
D A percentage chart
6th Working day strength all forms (rar file)
Probation Declaration Forms

SLI Forms

Statement of fixation of grade
T C for Schools

ALL FORMS


_________________________________________________________
 1. Form 70 N( Court Fee refund order) DOWNLOAD
 2. Form TR.12 (Challan Form) DOWNLOAD
  Form TR.12(Challan Form) Excel format DOWNLOAD
 3. Form D (GPF withdrawal) DOWNLOAD
 4. Form 49 (Refund Payment order) DOWNLOAD
 5. Form 62 (Order of Payment) DOWNLOAD
 6. Form 68 (Order of Payment) DOWNLOAD
 7. Form 108 (Bill for Grand in Aid) DOWNLOAD
 8. Form TR.47 (TA Bill of Gazetted Officers) DOWNLOAD
 9. Form TR.56 (TA Bill of Non-Gazetted ) DOWNLOAD
 10. Form TR.59 (Contingent/Grand in Aid/Scholarship) DOWNLOAD
 11. Form TR.60 (Abstract Contingent Bill) DOWNLOAD
 12. Form TR.61(Fully vouched Contingent bill) DOWNLOAD
 13. Form TR.65 DOWNLOAD
 14. Form TR.81 (Pensioners Bill) DOWNLOAD
 15. Form TR.114 (Claiming Scholarship) DOWNLOAD
 16. Form TR.51A(Detailed Pay Bill of NGO) DOWNLOAD
 17. PD Cheque DOWNLOAD
 18. Form TR.42 (for Miscellaneous payments) DOWNLOAD
 19. Form TR.47( TA Bill of Gazetted Officers) DOWNLOAD
 20. Form TR.46 Gazetted officers Pay etc.(Editable PDF File).DOWNLOAD
 21. SAVINGS BANK Forms
  a. Application to open a Treasury Savings Bank Account
   DOWNLOAD
  b. SB Form N0.22 - Form of Nomination DOWNLOAD. 
  FORM T.R 83 B Letter of undertaking for pension through PTSB account DOWNLOAD
 22. Form TR.43 Statement of Rent recovered from pay bills DOWNLOAD
 23. Form TR.103 Letter of Authority DOWNLOAD
 24. Form TR.104 Statement of deductions towards PF to be furnished along salary bill(Revised as per GO(P) No.152/2009/Fin dated 24/04/2009  DOWNLOAD
 25. 5% Revision for pensioners who retired from 01.03.2002 to 30.06.2004 DOWNLOAD
 26. All LSG Institutions forms and  GO (P) No. 516/2004/Fin dt 03/11/2004 DOWNLOAD
 27. SIMPLE EXCEL FORM 16, 10E 2013-14 or IT Calculator DOWNLOAD
 28. PROFORMA FOR SDO’s PERSONAL DETAILS DOWNLOAD
 29. DCRG Nomination form Form No.4B (Having Family) DOWNLOAD
 30. DCRG Nomination form Form No.4D (Having no Family)DOWNLOAD
 31. HBA Application forms DOWNLOAD
 32. Application for Drawal of Pension Through Selected Banks PDF FileWORD File
 33. Salary Certificate PDF FormatWORD format(Editable) 
 34.  Fixation Due to Promotion (As per 28A) PDF Format  MORE FORMS
  GAZETTED BILL FORMS
  Bill Form TR 46 - Editable PDF VIEW or DOWNLOAD
  Bill Form TR 46 VIEW or DOWNLOAD
  GPF Schedule  VIEW or DOWNLOAD
  GIS Schedule VIEW or DOWNLOAD
  SLI Schedule  VIEW or DOWNLOAD
  LIC Schedule  VIEW or DOWNLOAD
  GPF FORMS
  General Provident Fund New forms 2012 VIEW or DOWNLOAD
  SLI FORMS
  SLI Proposal Form (Application Form) VIEW or DOWNLOAD
  Instruction to fill Aplication Form VIEW or DOWNLOAD
  SLI Schedule VIEW or DOWNLOAD
  SLI Nomination Form VIEW or DOWNLOAD
  SLI Loan Application Form VIEW or DOWNLOAD
  SLI Claim Form VIEW or DOWNLOAD
  SLI Indemnity Bond VIEW or DOWNLOAD
  GIS FORMS
  Application Form (Form GIS – A) VIEW or DOWNLOAD
  Deduction Statement of Non-Gazzetted Officers (Form GIS – B) VIEW or DOWNLOAD
  Deduction Statement of Self Drawing Officers (Form GIS – B(1) VIEW or DOWNLOAD
  List of Members Joined in the Scheme (Form GIS – C) VIEW or DOWNLOAD
  Application for TR 72  (for Self Drawing Officers) (Form – D) VIEW or DOWNLOAD
  Suspension, Deputation, etc. (Form GIS – E) VIEW or DOWNLOAD

  Memorandum (Form No. 1) for New Members VIEW or DOWNLOAD
  Memorandum (Form No. 2) for Change in Group VIEW or DOWNLOAD
  Application for Payment Form No.3 Retirement/Resignation/Dismissal VIEW orDOWNLOAD


  Request to Produce Application for Payment (Form No. 4) – Death VIEW orDOWNLOAD
  Application for Payment (Form No. 5) – Death VIEW or DOWNLOAD
  Nomination Form for Unmarried Employees (Form GIS – 6) VIEW or DOWNLOAD
  Nomination Form for Married Employees (Form GIS – 7) VIEW or DOWNLOAD
  Register of Members (Form No. 8) VIEW or DOWNLOAD
  Register for Watching the Recovery of Subscription towards GIS from members on LWA, 
  Indemnity Bond for Claim Settlemet VIEW or DOWNLOAD
  Application form for revival of Membership VIEW or DOWNLOAD
   GPAIS FORMS
  GPAIS Schedule VIEW or DOWNLOAD
  GPAIS Nomination Form VIEW or DOWNLOAD
  GPAIS Claim Form VIEW or DOWNLOAD
  DEPUTATION FORMS
  Application for Deputation  VIEW or DOWNLOAD
  MISCELLANEOUS FORMS
  TR 61 Fully Vouched Contingent Bill VIEW or DOWNLOAD
  Leave Application Form ( Form 13) VIEW or DOWNLOAD
  SPARK Enrolment Form ( Form No.15) VIEW or DOWNLOAD
  Police Verification Form(New) VIEW or DOWNLOAD
  Letter of authority (T.R.103) VIEW or DOWNLOAD
  Option Form for Time Bound Higher Grade Promotion VIEW or DOWNLOAD
  TA Bill of Gazetted Officers (TR-47 New) VIEW or DOWNLOAD
  Medical Certificate as per Rule117[1]a VIEW or DOWNLOAD
  Option Form & Statement of Fixation VIEW or DOWNLOAD
  TR 59 (Contingent/Grant in Aid/Scholarship Bills) VIEW or DOWNLOAD
  TR 60 (Abstract Contingent Bill) VIEW or DOWNLOAD
  Application for Casual Leave VIEW or DOWNLOAD
  Application for LWA VIEW or DOWNLOAD
  RTC (Report of Transfer of Charge) VIEW or DOWNLOAD
  TA Form VIEW or DOWNLOAD
  Last Pay Certificate (LPC) VIEW or DOWNLOAD
  Conduct Certificate VIEW or DOWNLOAD
  Certificate of Physical Fitness (PDF) VIEW or DOWNLOAD
  Certificate of Physical Fitness (Editable) VIEW or DOWNLOAD
  Certificate of Physical Fitness (As per New GO) VIEW or DOWNLOAD
  Daily Plan Format VIEW or DOWNLOAD
  HRA Proforma – to be submitted in Treasuries VIEW or DOWNLOAD
  Application for NOC to obtain Passport (Submit in triplicate) VIEW or DOWNLOAD
  10 E Form (To claim rebate u/s 89(1) on arrear received) VIEW or DOWNLOAD
  Chalan Form TR 12 VIEW or DOWNLOAD
  No Objection Certificate to Apply for PSC VIEW or DOWNLOAD
  Proforma to Remit Profession Tax VIEW or DOWNLOAD
  Treasury Pay-In-Slip VIEW or DOWNLOAD
  TR-51, Non Gazetted Bill Form (Actual Size) VIEW or DOWNLOAD
  TR-51, Non Gazetted Bill Form (Reduced to A4) VIEW or DOWNLOAD
  Gazetted Certificate for PAN VIEW or DOWNLOAD
  Fixation Due to Promotion (As per 28A) VIEW or DOWNLOAD
  Leave Travel Allowance (LTC) Forms VIEW or DOWNLOAD
  FBS Annexure XII Final settlement  VIEW or DOWNLOAD
  Application Form to avail Chief Minister's Distress Relief Fund VIEW or DOWNLOAD
  KYC (Know Your Consumer) Form for Gas Connection  VIEW or DOWNLOAD
  Statement for Declaration of Probation PDF EXCEL WORD
  proforma for application for declaration of probation PDF DOWNLOAD
  Medical Reimbursement forms  
            Application for claiming reimbursement of Medical Expenses DOWNLOAD
            Essentiality Certificate Form B DOWNLOAD
            Appendix II Form DOWNLOAD


  APPLICATIONS FOR CERTIFICATES FROM VILLAGE OFFICES


   Merit-Cum-Means Scholarship Forms
   Form 1 (Application to be collected from students)
   Form 2 (Register of Applications)
   Form 3 (Proforma for Gen Catergory)
   Form 4 (Proforma for SC/ST)
   Form 5 (Proforma for Arts,Sports, Diff.Abled)
   Form6 (Proforma for SC/ST to Directorate)
   Application for Renewal
   All Proforma in Fillable Excel file
   Probation Declaration Forms
   Probation Declaration - HSE
   Form of Recommendation of Probation
   Statement of Declaration of Probation
   Probation Declaration - VHSE
   CE Monitoring Forms
   CE Monitoring Proforma
   CE Monitoring ProformaWork Done Memorandum
   CE Monitoring Duty Certificate
   Single Window (Ekajalakam) Forms
   Single Window Application Form
   Application for Cancellation of Registration
   Application for Correction in Data
   Application for Higher Option Deletion
   Exam Related Forms
   HSE March/SAY/Improvement Examination Form
   Application for Migration Certificate
   Application for Photocopy of Answer Scripts
   Application for Revaluation of Answer Scripts
   Application For Scrutiny of Answer Scripts
   Deputation Forms
   Application for Deputation
   Pension form for Aided schools
   KER Certificate
   Aided Schoool Certificate
   CPF Certificate  DOWNLOADS

  If you Don't know how to type in malayalm don't worry. Use this simple software to type in manglish. Copy malayalam fonts (especially Matweb Font)Download matweb

   TYPING MASTER PRO 7 + KEY
  • Extract the rar file.
  • Disable Network adapters/Internet connection
  • Read the note pad attached before starting installation
  INTERNET DOWNLOAD MANAGER 6.15 (IDM 6.15)
  (With Crack and Serial)
  Internet Download Manager
                             1. Install Program.
                             2. Copy content from crack folder and paste into default installation directory.
                             3. Run application if prompted to register just insert given serial.
                             4. Done, enjoy.


  ACROBAT READER
      
  Almost all the downloads, orders etc will be in PDF format. So you must intall Acrobat reader to view those files. You can visit adobe web page for this. Or click here to download ADOBE ACROBAT READER 9

  Download from Google web site Download Chrome
  ALTERNATE LINK FOR DOWNLOADING GOOGLE CHROME
  For Windows 8/7/Vista/XP You can also download Chrome for OSX or Linux.
  All Versions of Adobe Reader
  Adobe Reader 9.3 (26.12 MB) Adobe Reader 9.2 (26.12 MB)
  Adobe Reader 9.1 (25.5 MB) Adobe Reader 9.0 (33.5 MB)

  INCOME TAX PREPARATION RELATED DOWNLOADS
  NSDL RPU version 3.4
  for quarterly e-TDS/TCS statements from FY 2005-06

  Java
  Suported Systems: Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
  Windows 8, Windows 8.1,

  (Useful tool at the time of validation and NPS Submission) 
  older Versions of Java can be downloaded from the link
  http://www.oldapps.com/java.php

  MALAYALAM FONT COLLECTION 
  1. 107 Malayalam Fonts are zipped into one file (RAR file)
  2. Use Winrar or other softwares to extract all those files
  3. Copy all extracted files (Fonts) and paste it in C:\WINDOWS\Fonts
  4. Use and Spread our mother-tongue